--------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
เกรดเฉลี่ย
รายละเอียด
1
นายคาวิน เหล่าทองสาร
2.48
ประกาศ 27/02/2560
2
นายธนพงษ์ สุยอย
2.87
ประกาศ 27/02/2560
3
นายชิษณุพงศ์ ทำมา
2.43
ประกาศ 27/02/2560
4
นายสมรักษ์ บุตรทา
3.32
ประกาศ 27/02/2560
5
นางสาวรุจิรา โข้บุรี
2.22
ประกาศ 27/02/2560
6
นายธราเทพ มงคลสิทธิกุล
2.1
ประกาศ 27/02/2560
7
นางสาวผกามาศ รามศิริ
2.22
ประกาศ 27/02/2560
8
นายสุวิทย์ คำตะเพ็ชร
2.01
ประกาศ 27/02/2560
9
นายอัษฎาวุฒิ แก้วรับศรี
2.82
ประกาศ 27/02/2560
10
นายวรวิทย์ นระศาสตร์
2.63
ประกาศ 27/02/2560
11
นายฤทธิรงค์ บุตรแสน
2.96
ประกาศ 27/02/2560
12
นางสาวจิณห์วรา บุตรดีขันธ์
3.98
ประกาศ 27/02/2560
13
นายมนตรี โยธกาลี
2.05
ประกาศ 27/02/2560
14
นายเจษฎา มูลดี
2.4
ประกาศ 27/02/2560
15
นายภาณุวัฒน์ สาพรมมา
2.5
ประกาศ 27/02/2560
16
นายธีรวัฒน์ แปเพ็ง
3.03
ประกาศ 27/02/2560
17
นายอนุชา เชื้อหนองใฮ
2.51
ประกาศ 27/02/2560
18
นายศิริศักดิ์ อสิกัน
2.03
ประกาศ 27/02/2560
19
นายรัชนัย น้อยมณี
1.83
ประกาศ 27/02/2560
20
นางสาวมธุรส อะสุรินทร์
3.2
ประกาศ 27/02/2560
21
นายนัฐพงษ์ หมอกชัย
2
ประกาศ 27/02/2560
22
นายธีระศักดิ์ วงวรรณา
1.88
ประกาศ 27/02/2560
23
นายนิติพน สีหนาจ
2.67
ประกาศ 27/02/2560
24
นายกฤษณะชัย เทียมทัน
2.8
ประกาศ 27/02/2560
25
นายยุทธนากรณ์ พรมหล้า
2
ประกาศ 27/02/2560
26
นายนำโชค จันทหาร
2.58
ประกาศ 27/02/2560
27
นายวีระศักดิ์ ผาไสว
2.34
ประกาศ 27/02/2560
28
นางสาวทรายทิพย์ เฮืองคำไฮ
3.26
ประกาศ 27/02/2560
29
นายนาย อนุรักษ์ ประดับวงค์
3.17
ประกาศ 27/02/2560
30
นายยศพนธ์ ปัญญารัตน์
2.74
ประกาศ 27/02/2560
31
นายพิเชษฐ์ ภูจอมทอง
1.38
ประกาศ 27/02/2560
32
นางสาวจันทร์เพ็ญ เทพโภชน์
2.98
ประกาศ 27/02/2560
33
นายคมสัน สุรำไพ
2.86
ประกาศ 27/02/2560
34
นายธนพงษ์ สุยอย
2.87
ประกาศ 27/02/2560
35
นายนันทวัฒน์ พิมพ์ทอง
2.04
ประกาศ 27/02/2560
36
นายสุประวีณ์ คำมีอ่อน
2.83
ประกาศ 27/02/2560
37
นายสุขวิทย์ อรรคคำ
2.5
ประกาศ 27/02/2560
38
นายพิริยะพงศ์พันธุ์ อามาตย์มุลตรี
2.57
ประกาศ 27/02/2560
39
นายธนพงษ์ สุยอย
2.87
ประกาศ 27/02/2560
40
นายวายุกร สมบัติดี
1.5
ประกาศ 27/02/2560
41
นายจัรกฤษณ์ พยัคฆทา
3.49
ประกาศ 27/02/2560
42
นายศิวณัฐ พรมจะมร
2.96
ประกาศ 27/02/2560
43
นายธงสิทธิ์ ศรีวงษา
2.36
ประกาศ 27/02/2560
44
นายชัยนรินทร์ ไฝชอบ
2.61
ประกาศ 27/02/2560
45
นางสาวสุทธิดา ตะสุ้ย
3.06
ประกาศ 27/02/2560
46
นายสุประวีณ์ คำมีอ่อน
2.83
ประกาศ 27/02/2560
47
นายสุนทร ลาวัลย์
2.22
ประกาศ 27/02/2560
48
นางสาวสิริรัตน์ สมภักดี
2.62
ประกาศ 27/02/2560
49
นายสุเมธ นุชาติ
2
ประกาศ 27/02/2560
50
นายชินภัทร พลตุ๊
2
ประกาศ 27/02/2560
51
นายพรชัย กรพรม
2.43
ประกาศ 27/02/2560
52
นางสาวสิริรัตน์ สมภักดี
2.62
ประกาศ 27/02/2560
53
นายอนุชิต โพธิ์ศรี
2.41
ประกาศ 27/02/2560
54
นายอนุสรณ์ ภูสมจิตร
2.35
ประกาศ 27/02/2560
55
นายสมมนัส ทอวเงิน
2.05
ประกาศ 27/02/2560